Gedragscode leveranciers

Introductie

Carglass® beoogt een professioneel partnership waarbij een win-win relatie het uitgangspunt vormt. Dit wordt bereikt door kwalitatieve, efficiënte en ethische principes na te leven. Duidelijke en eerlijke processen, zonder vooringenomenheid, bepalen de keuze van de leveranciers.

Carglass® wil in alles wat ze doet het verschil maken voor haar medewerkers, haar klanten en de maatschappij. Dit doet ze door een sterk Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen beleid uit te dragen. Het MVBO-beleid van Carglass® steunt op deze drie pijlers: Waarden, Charity en Milieu.

Carglass® eist van al haar leveranciers dat ze dit MVBO-beleid onderschrijven en ook toepassen om zo een professioneel en duurzaam partnerschip te bekomen. Daarnaast verwacht Carglass® van haar leveranciers dat zij zich eveneens maximaal inspannen om de naleving van deze Gedragscode door hun eigen leveranciers te stimuleren.

De gedragscode is van toepassing op leveranciers van zowel goederen als diensten. Het gaat om leveranciers, aannemers, contractoren, ...

Carglass® behaalde de onderstaande labels in verband met duurzaam ondernemen. Het MVBO-verslag is terug te vinden op de website.

1. Waarden (ethiek)

Carglass® hecht veel belang aan ethische bedrijfsvoering. De vier Carglass® waarden Respect, Creativiteit, Eerlijkheid en Solidariteit vormen de leidraad bij het waarmaken van onze missie. Gebaseerd op deze vier waarden verwachten we volgende engagementen van onze leveranciers:

 • Leveranciers mogen niet betrokken zijn bij corruptie noch smeergeld in de uitvoering van hun activiteiten. Ze mogen geen geldelijke of andere ongepaste voordelen bieden, verkrijgen of aanvaarden ten einde enig contractueel, commercieel, reglementair of persoonlijk voordeel te betrachten, bereiken of bewaren.
 • Leveranciers moeten zich houden aan eerlijke handelspraktijken op het vlak van reclame, verkoop en concurrentie.
 • Leveranciers moeten eigendomsrechten respecteren.
 • Leveranciers dienen de internationale principes inzake de rechten van de mens en de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie(IAO) over de fundamentele principes en rechten op het werk na te leven. De leverancier mag zich niet schuldig maken aan schendingen van de rechten van de mens. Hij waakt erover dat zowel op zijn eigen productiesites als bij zijn onderaannemers, klanten en leveranciers, de regels en procedures worden nageleefd die:
  • kinderarbeid uitsluiten in alle omstandigheden;
  • alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid verhinderen;
  • het recht op vrijheid van vereniging van de werknemers erkennen;
  • elke vorm van discriminatie uitsluiten, zowel bij de aanwerving als op de werkplaats;
  • garanderen dat iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld, door elk onaanvaardbaar gedrag, zoals pesterijen of ongewenst seksueel gedrag en discriminatie uit te sluiten;
  • garanderen dat de geldende wetten aangaande vergoedingen en arbeidsduur worden nageleefd.

Binnen onze bedrijfsethiek vinden we het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers eveneens zeer belangrijk. Het is dan ook vanzelfsprekend dat onze leveranciers hier ook voldoende aandacht aan besteden. Daarom verwacht Carglass® van hen dat zij:

 • verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers, klanten en leveranciers;
 • risico’s maximaal beheersen en zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot ongevallen en beroepsziekten;
 • een aanvaardbaar managementsysteem op het gebied van gezondheid en veiligheid opzetten en opvolgen;
 • training aanbieden en er voor zorgen dat werknemers worden geïnformeerd ten aanzien van gezondheid en veiligheid;
 • wanneer zij actief zijn op de vestigingen van Carglass®, zich volledig schikken naar de beleids-en richtlijnen van Carglass®.

2. Charity

Als organisatie willen wij open staan voor wat rondom ons gebeurt. Wij voelen ons sociaal medeverantwoordelijk en steunen daarom een aantal goed overwogen initiatieven die nauw aansluiten bij de vier Carglass® waarden. Deze initiatieven worden gebundeld onder de noemer ‘Charity by Carglass®’.

We moedigen onze leveranciers aan om ook deel te nemen aan lokale, nationale en/of internationale projecten ter bevordering van onze samenleving.

3. Milieu

Algemeen

 • Op het einde van de dag of op het einde van de activiteit wordt de omgeving netjes en proper achtergelaten.
 • Hinder (zoals geluid, mobiliteit, geur, ...) voor de omgeving dient te worden vermeden.
 • De leverancier doet voldoende inspanningen om energieverspilling tegen te gaan en te beperken.

Afval

 • Afval zal maximaal gescheiden worden gehouden zodat recyclage mogelijk is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de eisen van de ophaler.
 • Verwijderen van afval kan gebeuren op twee manieren:
  • Door het afval zelf mee te nemen. Vanaf dit moment wordt het afval de volle eigendom van de leverancier.
  • Door het afval te laten ophalen. Dit gebeurt uitsluitend door een erkende ophaler. Documenten die door de ophaler worden overhandigd worden ter beschikking gesteld aan de verantwoordelijke van Carglass®
 • Het behandelen van afval dient te gebeuren volgens de vigerende lokale milieuwetgeving. Er mag nooit afval verbrand worden op het terrein.

Afvalwater-Bodem

 • De aannemers mogen geen chemische producten (vb. white spirit, …) in gootstenen of afvoer voor afvalwater werpen of uitgieten op de bodem rondom het terrein van Carglass®. Indien dit wel wordt vastgesteld dan zijn eventuele saneringskosten ten laste van de aannemer. Dit geldt ook voor het uitwassen van verfborstels.
 • Lekken of accidentele vrijgave van chemische producten naar de bodem en/of afvalwater dienen maximaal vermeden te worden. In geval dit toch gebeurt dient dit onmiddellijk aan de Carglass®-verantwoordelijke gemeld te worden.

Dit zijn algemene regels die voor iedere leverancier gelden. Voor bepaalde werken kunnen meer specifieke, bijkomende regels worden afgesproken. Deze worden vastgelegd bij de contractuele afspraken.

Gratis Bosch-ruitenwissers (t.w.v. € 70)

bij elke herstelling of vervanging die je boekt t.e.m 30 juni.