Algemene voorwaarden

A. ALGEMENE BEDINGEN1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het totstandkomen van het onderliggend akkoord. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van alle anders luidende bedingen (o.a. de algemene voorwaarden van de cliënt). Zo er toch uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de cliënt of aan een bijzondere overeenkomst, blijven de hiernavolgende voorwaarden minstens gelden op aanvullende wijze.
2. Aanbieding


Aanbiedingen worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege de NV Carglass, en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt, omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen concreet bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt. De NV Carglass zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door de Sales & Marketing Director van de NV Carglass.
3. Bestelling

a.

De bestellingen zijn bindend voor de cliënt. In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de cliënt, of indien de cliënt eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade van de NV Carglass minimaal begroot worden op 30% van de verschuldigde betaling, onverminderd het recht van de NV Carglass om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.


b.

De op de bestelbon vermelde technische gegevens (o.m. prijs en technische specificaties) hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.


4. Prijs

a.

De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W. en alle andere kosten (onder andere transport), die ten laste zijn van de cliënt.

 


b.

De meegedeelde prijzen (o.a. van leveringen, werken en transport) zijn voor verhoging vatbaar, indien, tussen de periode van bestelling en uitvoering van het order, de materialen, de grondstoffen, de lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan, voor zover deze invloed minstens gelijk is aan 5% van de totale kosten van de betreffende rubriek. Deze stijging brengt een evenredige verhoging van de bepaalde prijs met zich mee, zelfs wanneer de overeenkomst reeds in uitvoering is.


c.

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.


d.

De betalingen gebeuren contant bij aflevering. De cliënt erkent het recht van de NV Carglass om de wagen enkel af te leveren, na uitvoering van de betaling die verschuldigd is voor de levering en de uitgevoerde werken. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlsintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 75,00 euro. Ook de advocaatkosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, worden in rekening gebracht ten laste van de cliënt. Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele advocaatkosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen. In de mate de koper enige betalingsvoorwaarde of andere verplichtingen niet naleeft, dan heeft de verkoper het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Voor elke niet betaalde factuur, waarvan het (resterende) bedrag, BTW inclusief, kleiner is dan 60,00 euro, wordt er 10,00 euro bijgerekend voor administratieonkosten.


e.

Er worden geen betalingen met wissels aanvaard. Zo dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, kan in geen geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing worden afgeleid, noch zal dit enig retentierecht, overeenkomst of territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen. De NV Carglass heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van het aangenomen werk, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden.

 

f. 

De cliënt draagt zijn vordering tot betaling opzichtens zijn cliënt of opdrachtgever gelijktijdig met de bestelling, die hij bij de NV Carglass heeft geplaatst, over aan de NV Carglass. 

 

g.

De NV Carglass kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de cliënt. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.

 

h.

De cliënt bevestigt dat, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van de NV Carglass door zijn verzekeringsmaatschappij, hij zelf op eerste verzoek van de NV Carglass tot integrale betaling van de factuur zal overgaan.5. Levering – zichtbare gebreken

a.

De aangegeven leverings- en/ of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.


b.

De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen het plaatselijke magazijn – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – van de NV Carglass verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de cliënt, ook wanneer franco wordt geleverd.


c.

Alle goederen en de uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de cliënt. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de afleveringsnota te worden vermeld, bij gebreke waaraan de NV Carglass elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen en partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan geen zichtbaar gebrek hebben.


d.

De in de werkplaats van de NV Carglass gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. Deze voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. Indien het voertuig binnen de 24 uur na het beëindigen van de werken niet is afgehaald, kan een vergoeding van 20,00 euro per dag geëist worden, zonder dat de NV Carglass enige verantwoordelijkheid voor bewaking aanvaardt, dit onverminderd het recht van de NV Carglass om haar hogere schade te bewijzen.6. Verborgen gebreken – garanties

a.

De aansprakelijkheid van de NV Carglass is, onder de voorwaarden zoals hierna bepaald, beperkt tot deze gebreken die bestaan op het ogenblik van de levering/ plaatsing van de goederen.

 

b.

Ruitvervanging (de NV Carglass levert en plaatst de ruit)

De NV Carglass verleent een levenslange (= levensduur van de ruit in het voertuig in kwestie) garantie op de door haar uitgevoerde ruitvervangingen (plaatsing en levering van de ruit inbegrepen), dit zowel m.b.t. het goed als m.b.t. het geleverde werk. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door de NV Carglass vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur of opdrachtbon m.b.t. de oorspronkelijke ruitvervanging.


c.

Indien de NV Carglass, als onderdeel van de dienstverlening bij een voorruitvervanging, de kalibratie uitvoert van een camera die zich achter de voorruit bevindt, geldt op deze kalibratie, in afwijking van het bepaalde in art. 6b, slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot 1 jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet.


d. Carglass Repair (herstelling gelaagde voorruit)

Indien de inslag beantwoordt aan de herstelvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk vermeld op de “werkbon”, herstelt de NV Carglass deze inslag, volgens de opdracht en op kosten van de cliënt, door middel van het “Carglass Repair” systeem en verleent een levenslange (=levensduur van de ruit in het voertuig in kwestie) garantie. Indien de voorruit toch vanuit de herstelde inslag verder barst, plaatst de NV Carglass gratis een nieuwe voorruit. Indien de inslag niet beantwoordt aan de herstelvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk vermeld op de “werkbon”, heeft de NV Carglass de klant er nadrukkelijk op gewezen dat in dit geval de NV Carglass enkel op eigen risico van de cliënt herstelt en geen duurzaam resultaat van de herstelling - die op kosten van de cliënt geschiedt – garandeert. Als de ruit vanuit de herstelde inslag verder barst, crediteert de NV Carglass enkel de herstellingskost aan diegene die de herstelling heeft betaald, indien hij de nieuwe voorruit, die aan de cliënt gefactureerd zal worden, bij de NV Carglass laat vervangen. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door de NV Carglass vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur of opdrachtbon m.b.t. de oorspronkelijke herstelling.


e. Andere diensten en producten

Behalve in de hypothese van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van de NV Carglass wegens verborgen gebreken beperkt tot een periode van twee jaren na de levering/ plaatsing van de goederen. Dit is onder meer het geval bij de levering van ruiten, de enkele plaatsing van ruiten, het demonteren en hermonteren van ruiten, op maat gemaakte ruiten. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door de NV Carglass vastgesteld en zelf hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur of opdrachtbon van de oorspronkelijke levering/ uitvoering van werken.

 

f.

Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de cliënt aan de NV Carglass te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken ervan. In alle gevallen is de schade maximaal gelijk aan de kostprijs van het geleverde materiaal, eventueel vermeerderd met het arbeidsloon nodig voor de plaatsing. Geen andere (gevolg)schade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten) van de cliënt of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.


g.

Elke aansprakelijkheid van de NV Carglass is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de cliënt of enige derde. De NV Carglass is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en/ of gebruik van de geleverde/ herstelde goederen dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de gebruiks-/ plaatsings-/ reinigings- of onderhoudsvoorschriften.

 

h.

Het melden van klachten geeft de cliënt niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. De cliënt heeft evenmin het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.7. Eigendomsvoorbehoud – overmacht

a.

De goederen blijven eigendom van de NV Carglass, tot de volledige betaling van de verschuldigde betalingen.

b.

Wanneer de cliënt nalaat zijn verbintenissen uit te voeren staat het de NV Carglass vrij de overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door eenvoudige kennisgeving hiervan aan de cliënt.


c.

De cliënt maakt zich sterk – zo nodig namens een derde koper of houder – dat, op eerste verzoek van de NV Carglass, meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de cliënt terug ter beschikking zullen worden gesteld van de NV Carglass. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan de NV Carglass een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden. Het risico, onder meer ten gevolge van vreemde oorzaak, toeval en overmacht, van de verkochte/ herstelde goederen gaat over op het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop/ herstelling. Onder overmacht of vreemde oorzaak wordt onder meer verstaan iedere gebeurtenis waar de NV Carglass redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, onderbrekingen in het vervoer , verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of gebrek aan onmisbare producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van de NV Carglass.8.Vervoermiddel

In geval van een tijdelijke terbeschikkingstelling van een vervoermiddel (auto, fiets...) door NV Carglass aanvaardt de client dit vervoermiddel op eigen verantwoordelijkheid in de staat waarin dit vervoermiddel zich bevindt. De client is zowel ten aanzien van NV Carglass, als ten aanzien van derden, steeds persoonlijk en met uitsluiting van NV Carglass, aansprakelijk voor gebeurlijke 
ongevallen, boetes, misdrijven, lichamelijke, stoffelijke en/of geldelijke schade, verlies en/of diefstal.9. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd om hiervan kennis te nemen. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor contracten met rechtsonderdanen van de E.E.G., overeenkomstig de E.E.X. – Verordening.10.Toepasselijke recht

Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.B. BIJZONDERE BEDINGEN

1. Deze bijzondere bedingen gelden enkel ten opzichte van cliënten, voor wie de geleverde goederen of diensten geen verband houden met de uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit.

2. De volgende bepalingen zijn niet van toepassing :

- 2
- 4a (prijzen zijn vermeld inclusief B.T.W. en alle andere kosten)
- 4b
- 5b
- 6.h


3. Bepaling 4 wordt aangevuld met de volgende tekst : “In geval van niet – naleving door de NV Carglass van zijn verbintenissen, heeft de cliënt recht op een vergoeding, dit overeenkomstig de regels van gemeen recht. Hij is eveneens gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.


4. Bepaling 5.a wordt vervangen door de volgende tekst : “De NV Carglass verbindt zich ertoe de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden.”


5. Bepaling 6.f wordt aangevuld met de volgende tekst : “Dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken 
van het gebrek, met dien verstande dat deze termijn niet kan verstrijken voor het einde van een periode van twee jaren na de levering/ plaatsing van de goederen.”


6. Bepaling 8 wordt vervangen door de volgende tekst : “De NV Carglass kan enkel in rechte worden aangesproken voor de Rechtbanken van Hasselt. In alle andere gevallen zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de cliënt, naar de keuze van de NV Carglass, bevoegd, ook in geval van wissels. Het voorgaande geldt eveneens m.b.t. contracten met rechtsonderdanen van de E.U., overeenkomstigd de E.E.X. –verordening.


7. De meegedeelde prijzen (o.a. van leveringen, werken en transport) zijn voor verhoging vatbaar, indien, tussen de periode van bestelling en uitvoering van het order, de materialen, de grondstoffen, de lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan, voor zover deze invloed minstens gelijk is aan 5% van de totale kosten van de betreffende rubriek. Deze stijging brengt een evenredige verhoging van de bepaalde prijs met zich mee, zelfs wanneer de overeenkomst reeds in uitvoering is.


8. De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen het plaatselijke magazijn – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – van de NV Carglass verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de cliënt, ook wanneer franco wordt geleverd.


Carglass NV
Kruisbosstraat 5, 3740 Bilzen
Ondernemingsnummer: 0432023845 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
BTW-nummer BE0432023845