Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: januari 2024. Klik hier voor de vorige versie.

Inleiding

Carglass® (hierna ook "Wij" of "Ons" genoemd) informeert u graag duidelijk en transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven Wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Carglass®. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan leest u hier ook hoe u daarover met Ons in contact kunt komen.

Deze privacyverklaring (hierna genoemd "privacyverklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze website www.carglass.be (hierna genoemd de "website") en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Carglass® en haar klanten, prospecten en business partners.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring legt uit hoe Carglass® persoonsgegevens verwerkt. Wat betekenen deze woorden?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw nummerplaat en verzekeringsgegevens.
 • Verwerken
  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Carglass® verwerkt persoonsgegevens van u indien u:

 • Een klant bij Ons bent of informatie bij Ons opvraagt over een ruitreparatie of vervanging via de telefoon, via onze website of via één van onze andere communicatiekanalen.
 • Verbonden bent aan een bedrijf waarmee Carglass® samenwerkt. Bijvoorbeeld als u werkzaam bent bij een leverancier of verzekeraar/leasemaatschappij.

Carglass NV, met ondernemingsnummer 0432.023.845 en zetel te Kruisbosstraat 5, 3740 Bilzen, is verantwoordelijk voor alle door Ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Carglass® maakt deel uit van de internationale Belron® groep.

Carglass® valt onder het toepassingsgebied van (i) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze laatste is beter bekend als de ‘AVG’ of de ‘GDPR’ (hierna tezamen de “Privacy Wetgeving”).

Carglass® verwerkt persoonsgegevens van u als u:

Voorbeeld Wat voor een gegevens kunnen dit zijn?
Telefonisch contact opneemt met Ons Customer Contact Center. Alle telefoongesprekken met Ons Customer Contact Center worden opgenomen voor trainings- en kwaliteits­doeleinden en om gemaakte afspraken te kunnen controleren. Wij vragen u bij telefonisch contact om uw naam, aanspreek­titel, adres, woonplaats, contact­gegevens, de nummerplaat, het chassis­nummer (VIN-nummer) en eventueel andere informatie over uw auto, gegevens over de schade aan uw auto, gegevens over de verzekering van uw auto en wie de eigenaar van de auto is.
Een e-mail naar Ons verstuurt. De e-mail en de daarin genoemde persoons­gegevens worden door Ons verwerkt voor zover dit nodig is voor het verlenen van onze service aan u.
Post naar Ons verstuurt. Het poststuk en de daarin genoemde persoons­gegevens worden door Ons verwerkt.
Contact met Ons opneemt via Whatsapp, de chatbox op onze websites of sociale media. De berichten die u met Ons deelt en de persoons­gegevens die daarin genoemd worden, worden door Ons verwerkt.
Een afspraak maakt voor het vervangen / repareren van uw autoruit of een offerte hiervoor opvraagt. Om een afspraak te maken of om een offerte op te vragen kunnen Wij volgende informatie opvragen: uw naam, aanspreek­titel, adres, woon­plaats, contact­gegevens, de nummer­plaat, het chassis­nummer (VIN-nummer) en eventueel andere informatie over uw auto, gegevens over de schade aan uw auto, gegevens over de verzekering van uw auto en wie de eigenaar van de auto is.
Ons een reparatie en/of een vervanging van een autoruit laat uitvoeren tijdens een bezoek aan onze filialen. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens: taak­nummer, taak­type, datum en tijdstip geplande werkzaam­heden, naam, adres, telefoon­nummer, verzekerings­gegevens, indien van toepassing boord­documenten van de auto, schade, verbruikte artikelen voor de werkzaam­heden, gedane betalingen, hand­tekening, klant­nummer, nummer­plaat en chassis­nummer auto.
Ons van uw klant­feedback voorziet. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens: nummer­plaat, naam, adres, woon­plaats, e-mail­adres, telefoon­nummer en polis­nummer.
Carglass® hoofd­kantoor of een van haar vestigingen bezoekt. Het kan daarbij gaan om uw naam. Daarnaast kunnen video­beelden worden opgenomen om de veiligheid van mensen en eigen­dommen in het pand van Carglass® te beschermen.
Carglass® benoemt in uw activiteiten op sociale media. Het gaat daarbij om de persoon­lijke identificatie­gegevens die zichtbaar zijn in uw sociale media post: naam, adres, telefoon­nummer, klant­nummer, nummer­plaat en chassis­nummer auto.
Goederen en/of diensten aan Carglass® hebt geleverd. Het gaat daarbij om uw persoonlijke identificatie­gegevens.
Een zaken­relatie hebt met Carglass®. Het gaat daarbij om de contact­gegevens van opdracht­gevers in functie van de zakelijke samen­werking en voorkeuren van uzelf en uw gezins­leden (indien u deze gegevens zelf met Ons hebt gedeeld) voor het bijwonen van een (familie)­evenement en het onderhouden van relaties.
Onze websites bezoekt. Bij bezoek van onze website wordt toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Deze cookies dienen om u bij­voorbeeld advertenties te kunnen tonen. Meer informatie hierover vindt u in Ons cookiebeleid.

Carglass® verzamelt via cookies tevens auto­matisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Carglass® bij­voorbeeld automatisch loggen welke onder­delen u bezoekt van de Website, van welke web­browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Carglass® toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.
Herkomst Voorbeeld
Van uzelf Wanneer u zelf contact opneemt met Carglass®, bijvoorbeeld om een afspraak bij Ons te maken, vragen Wij u om uw persoons­gegevens. Ook vragen Wij u op onze website om toestemming voor het plaatsen van cookies. Ook dan verzamelen Wij bij uzelf persoons­gegevens.
Van uw verzekeraar, verzekerings­makelaar, lease­maatschappij of wagenpark­beheerder Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij een ruit­reparatie of vervanging kunnen Wij uw (verzekerings)­gegevens opvragen bij deze partijen. Met deze informatie kunnen Wij u vertellen of u een eigen risico moet betalen en kunnen Wij zorgen dat de factuur bij de juiste partij terecht komt.
Doelen Grondslagen
Om de door u gewenste reparaties / vervangingen uit te voeren. Overeenkomst
Om te communiceren over afspraken en uw vragen te beantwoorden.
Om te registreren welke reparaties / vervangingen Wij hebben uitgevoerd en welke communicatie is gevoerd.
Om uw aanspraak op garantie na te kunnen komen.
Om u (digitale) herinneringen te kunnen sturen rondom uw (voorgenomen) afspraak.
Om betalingen te doen en ontvangen.
Om de geleverde diensten te factureren aan de afnemer, lease­maatschappij of de verzekerings­maatschappij.
Om telefonische gemaakte afspraken te kunnen controleren.
Om een goed leveranciers­register bij te houden, tijdig afspraken na te komen en te vernieuwen en om Ons inkoop­proces efficiënt in te richten.
Om u na te bellen als Wij een offerte naar u hebben verstuurd maar u deze niet heeft geaccordeerd. Gerechtvaardigd belang
Om een dagrapportage op te stellen ten behoeve van onze afzet en omzet.
Ter beveiliging van Carglass®-eigendommen.
Om een zakenrelatie met u te onderhouden door middel van periodiek contact.
Om onze medewerkers te trainen.
Om u middels een survey te vragen om feedback over onze dienstverlening.
Om op basis van eerder aange­kochte producten u te berichten van zodra het product ver­valt of ver­sleten zou kunnen zijn.
Om van nieuws­brieven, uitnodigingen voor wed­strijden, promoties en andere voor­delen aan pros­pecten en klanten te sturen. Toestemming
Het sturen van interessante aan­biedingen door externe partners van Carglass®.
In het kader van de organi­satie van een event.
Om adver­tenties te tonen en meten (bij­voorbeeld welke adver­tenties heeft u gezien en hoe vaak).
Om u terug te bellen op een tijd­stip naar uw wens, indien u Ons tele­fonisch contacteerde en u Ons niet kon bereiken.
Tot slot kunnen Wij een wettelijke ver­plichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bij­voorbeeld wanneer Wij fraude vermoeden. Wettelijke verplichting

 

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens op een bepaalde manier, kan u deze te allen tijde intrekken met uitwerking voor de toekomst (zie ‘Welke privacyrechten heeft u bij Carglass®?).

Uw toestemming kan worden ingetrokken door middel van een eenvoudige mail naar privacy@carglass.be.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Soms zijn Wij wettelijk verplicht om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. In die gevallen is de wettelijke bewaartermijn het uitgangspunt. Op hoofdlijnen past Carglass® de volgende uitgangspunten toe op bepalen van de bewaartermijnen:

 • 2 jaar voor niet-financiële persoonsgegevens;
 • 10 jaar voor factuurgegevens (wettelijke bewaartermijn);
 • 15 jaar voor autogegevens inclusief de persoonsgegevens nummerplaat en VIN-nummer/chassisnummer (i.v.m. uw garantie).

Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd worden. Carglass® voorziet in een mechanisme om te verifiëren of de persoonsgegevens wel degelijk ontoegankelijk zijn nadat de vastgestelde bewaartermijnen zijn verstreken. Uw gegevens zullen echter bewaard blijven indien dit vereist is door de wet of de naleving van enige andere wettelijke bepaling.

In beginsel verwerkt Carglass® geen bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens of uw Rijksregistratienummer wanneer u bij Ons klant bent. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat politie/justitie persoonsgegevens bij Carglass® opvraagt als zij een verdenking omtrent een voertuig hebben. Carglass® deelt in dergelijke gevallen enkel gegevens op formeel verzoek van het Openbaar Ministerie.

Bij Carglass® hebben enkel de mensen die, gezien hun functie betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten, toegang tot uw persoonsgegevens.

Op grond van de privacywet mag Carglass® enkel persoonsgegevens verwerken voor uitdrukkelijk omschreven doelen met de juiste wettelijke grondslagen. Als Carglass® persoonsgegevens voor een ander doel wil gebruiken dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld dan mag dat enkel indien het secundaire doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel of als we hier bijvoorbeeld een aparte toestemming voor vragen.

a. Binnen de Belron® groep

Carglass® kan, indien dit nodig is voor het verlenen van de service, uw gegevens verstrekken aan haar gelieerde partijen binnen de Belron®-groep en/of dienstverleners aangesteld door deze gelieerde partijen. Dit kunnen buitenlandse partijen zijn. Deze derden kunnen partijen zijn die dezelfde diensten verleent als Carglass®, maar beter aansluiten bij uw behoefte in verband met locatie of aard van de werkzaamheden. Deze derden kunnen ook partijen zijn die worden ingeschakeld om (op centraal niveau) ondersteuning te verlenen ter uitvoering van de service.

b. Buiten de Belron® groep

Carglass® zal uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden, wanneer dit nodig is om onze afspraken na te komen of een dienst aan u te leveren, indien het wettelijk verplicht is of indien u uw toestemming hiervoor gegeven heeft. Indien het noodzakelijk is dat Wij in dit kader uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, leggen Wij de derde partij verplichtingen op die uw privacy rechten maximaal beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen.

Carglass® heeft ervoor gekozen de categorie van ontvangers op te nemen en de naam van de ontvanger niet te noemen omdat dit concurrentiegevoelige informatie betreft. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

Verzekeringsmaatschappij, verzekeringsmakelaar, leasemaatschappij of wagenparkbeheerder

Carglass® werkt samen met een groot aantal verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders binnen België om de administratie met betrekking tot de reparatie/vervanging van uw autoruit af te handelen en om fraude te voorkomen.

Externe dienstverleners ruitidentificatie

Carglass® werkt samen met externe dienstverleners die Ons helpen om op basis van het chassisnummer van uw auto de juiste vervangende ruit te kunnen selecteren.

Externe accountants

Zij voeren de controle uit op de naleving van onze interne bedrijfsregels, wet- en regelgeving en certificeringen. Deze externe accountants krijgen enkel toegang tot persoonsgegevens van klanten indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van hun werkzaamheden.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Carglass® werkt samen met partners die Ons bijstaan met Onze klantentevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren. Uw verzekeraar kan willen dat Wij het resultaat van uw antwoord met hem delen.

Banken

Carglass® werkt samen met banken om betalingen te doen en te ontvangen.

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Als de factuur voor de geleverde diensten onbetaald blijft, worden uw persoonsgegevens gedeeld met een incassobureau / gerechtsdeurwaarder om de openstaande vordering te incasseren.

Marketingpartners

Carglass® werkt samen met verschillende partners om uw feedback over onze dienstverlening op te vragen en door u verstrekte data te analyseren, om onze marketingcampagnes te meten en te verbeteren, om de werking van de Sites te verbeteren, om aanvullende diensten aan te bieden en te verbeteren en voor het monitoren van sociale media-activiteiten waar Carglass® bij betrokken is. Carglass® werkt samen met onderzoeksbureaus voor klanttevredenheid en data-analyse. Ten aanzien van de data-analyse wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van geanonimiseerde data.

Customer Contact Center

Carglass® werkt samen met externe dienstverleners die Ons bijstaan bij de monitoring van de kwaliteit van Ons Customer Contact Center. Daarnaast kan Carglass® op piekmomenten uw oproep doorschakelen naar een extern Customer Contact Center om uw afspraak bij Ons te maken.

IT-beheerder

Om de juiste monteur in te plannen voor de reparatie/vervanging deelt Carglass® uw persoonsgegevens met de IT-beheerder.

Leveranciers van programma’s ter optimalisatie en ondersteuning van onze processen

Carglass® werkt samen met bepaalde partijen om programma’s te optimaliseren en processen te ondersteunen.

c. Verstrekking aan derden buiten de Europese Economische Ruimte

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een derde die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een verwerkingsovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 4 juni 2021 (Decision 2021/914/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Carglass® van u verwerkt

U heeft het recht om te weten of Carglass® persoonsgegevens van u verwerkt en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en om aanvullende informatie te verkrijgen over de verwerking.

Recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze niet accuraat of volledig zijn

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn dan kunt u Ons om een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens verzoeken.

Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Carglass® wist uw persoonsgegevens wanneer:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • deze verwerkt worden op grond van uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • deze onrechtmatig zijn verwerkt;
 • deze dienen te worden gewist op grond van Europese of nationale wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door Carglass® te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat Carglass® dat moet controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
 • Carglass® uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen Carglass® of derden;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Carglass® zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een andere belangenafweging nodig is dan kunt u dit aangeven bij Carglass®.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die met uw toestemming of op basis van een overeenkomst met u, worden verwerkt.

Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming in te trekken als toestemming de wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Recht om een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen

In aanvulling op bovengenoemde rechten kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat Carglass® uw persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving (heeft) verwerkt:

Gegevensbeschermingsautoriteit
https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Verificatie

Bij het opvragen van gegevens is Carglass® verplicht om uw identiteit te verifiëren. Dit is bedoeld om te voorkomen dat uw gegevens door andere personen opgevraagd kunnen worden. Daarom kunnen Wij u verzoeken uw identiteit te verifiëren.

Voor vragen en/of klachten met betrekking tot bovengenoemde rechten, de verwerking van persoonsgegevens of de privacyverklaring in het algemeen kunt u Ons contacteren:

 • Via e-mail: privacy@carglass.be
 • Via de post: Kruisbosstraat 5 – 3740 Bilzen, ter attentie van Privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van uw apparaat gekopieerd wanneer u de Sites bezoekt zodat Ons systeem u bij een volgend bezoek kan herkennen en Wij onze Sites kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies en waarvoor Carglass® ze gebruikt vindt u op onze cookie pagina.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Carglass® heeft passende fysieke, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Zo heeft Carglass® toegangscontroles (gebruikmakend van wachtwoorden), fysieke toegangscontroles, Multi-factor authenticatie, beveiliging van netwerkverbindingen, antivirus, awareness trainingen voor Carglass®-medewerkers, doelgerichte toegangsbeperkingen en controle op naleving daarvan. Daarnaast hebben alle Carglass®-medewerkers een geheimhoudingsplicht.

De maatregelen die Carglass® heeft getroffen, zijn in lijn met de geldende wettelijke eisen. Onverminderd het veiligheidsbeleid van Carglass®, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Carglass® geen absolute veiligheid kan garanderen.

Onze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in onze bedrijfsvoering.

Gratis Bosch-ruitenwissers (t.w.v. € 70)

bij elke herstelling of vervanging die je boekt t.e.m 30 juni.