Privacyverklaring

A. Algemeen

Uw vertrouwen is van essentieel belang voor Carglass N.V. alsook voor de met haar gelieerde ondernemingen (hierna “Carglass®”, “Wij” of “Ons”). Daarom respecteren en beschermen Wij uw privacy en wordt deze hoog in het vaandel gedragen door Ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.carglass.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Carglass® en haar klanten, prospecten en business partners. Carglass® treedt in deze relaties op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Carglass® verzamelt, alsook over de wijze waarop Carglass® deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt tijdens haar bedrijfsvoering.

De bepalingen in deze Privacy Verklaring gelden niet voor zover via de Website slechts de toegang tot de toepassingen en/of inhoud van derden wordt opengesteld en deze toepassingen en/of inhoud door Carglass® uitdrukkelijk als niet onder de verantwoordelijkheid van Carglass® vallend werden gekenmerkt.

Carglass® wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”.

De Privacy Wetgeving betreft (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Wanneer u persoonsgegevens aan Carglass® verstrekt, bijvoorbeeld doordat u Ons contacteert of een overeenkomst met Ons sluit, zullen Wij de ontvangen persoonsgegevens behandelen zoals bepaald in deze Privacy Verklaring.
Indien Wij uw persoonsgegevens zouden willen gebruiken voor doeleinden die verder strekken dan onze loutere bedrijfsvoering, zullen Wij hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Het beroep doen op de diensten, aankoop van producten alsook het bezoeken van de Website of enige andere communicatie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Carglass® uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en beveiligt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met eventueel andere voorwaarden die van toepassing (kunnen) zijn op het gebruik van de Website.

Lees het onderstaande aandachtig om te weten hoe Wij zullen omgaan met uw persoonsgegevens.

B. Persoonsgegevens

Bij het beroep doen op de diensten, aankoop van producten alsook het bezoeken van de Website of enige andere communicatie met Carglass® zullen Wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

I. Wijze van verzameling

Carglass® verzamelt persoonsgegevens bij of in het kader van:

 • Gebruik van de Website;
 • Het invullen van het contactformulier of gebruik van de chat op de Website;
 • Een samenwerking met Carglass®;
 • De aanvraag van informatie met betrekking tot een potentiële samenwerking met Carglass®;
 • Persoonsgegevens verkregen door fleet-, lease- en/of verzekeringsmaatschappijen;
 • Persoonsgegevens ontvangen via (externe) callcentra;
 • Overige correspondentie met Carglass®.

Bij het bezoeken van de gebouwen of de Website van Carglass® alsook het gebruik van enig ander (on)rechtstreeks communicatiemiddel ten aanzien van Carglass® zal u persoonsgegevens overmaken aan Ons (waaronder maar hiertoe zeker niet beperkt, via een offerteaanvraag, via een klantregistratieof in een over de Website verstuurde contactname met Customer Support van Carglass®).

Mogelijks verkreeg Carglass® uw persoonsgegevens ingevolge contact bij een derde. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van de efficiënte uitvoering van de overeenkomst. Indien de persoonsgegevens niet nodig waren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, garandeerde deze derde partij in dat geval dat u zich akkoord heeft verklaard met het doorgeven van uw contactgegevens. Mocht dit niet het geval zijn en wenst u zich te verzetten tegen de verwerking, lees dan zeker het onderdeel “Uw privacy rechten”.

Carglass® verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Carglass®, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Carglass® toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Soorten

Welke persoonsgegevens Carglass® over u heeft, verschilt naargelang uw relatie met Ons (bv. klant, prospect, leverancier) en uw wijze van contactname met Ons (bv. Papieren formulieren zoals opdrachtbonnen, Website, telefoon, e-mail, …):

Contact Informatie

 • Voornaam
 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gsm-nummer
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Foto (bij events)
 • Gegevens eigen aan het voertuig (kilometerstand, merk, model, versie, bouwjaar, ...)
 • Datum/oorzaak ongeval
 • Verzekeringsformulier
 • Kentekenbewijs
 • Taal
 • ID-nummer
 • Rijksregisternummer
 • Paspoortnummer
 • Rijbewijs nummer
 • Chassisnummer
 • Polisnummer (verzekering)
 • Verzekeringsmakelaar
 • Nummerplaat
 • Klantennummer
 • Foto van het voertuig
 • Schade aan het voertuig
 • Stemopname

Professionele Informatie

 • Beroep
 • Functie
 • Werkgever informatie

Financiële Informatie

 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens/facturatiegegevens
 • Betalingsgeschiedenis
 • Achterstallige betalingen
 • Sociale status (budget)
 • Kredietkaartgegevens

Technische Informatie

 • Badge gebruik
 • Gebruiksidentificatie
 • Schermafbeelding
 • Geo-locatie gegevens
 • Cookies
 • Gebruikersinditificatie
 • IP-adres
 • Camerabewaking

Persoonsgegevens per departement

 • Anti-Direct Marketing voorkeuren
 • Klantnummer
 • Consumentengedrag
 • Contract informatie
 • Toestemmingen
 • Schade
 • Klantengeschiedenis
 • Interesses
 • Informatie over de opdracht (welke opdracht, prijs, plaats van uitvoering)

III. Gebruik persoonsgegevens

Carglass® kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • De (efficiënte) uitvoering van de overeenkomst;
  • Intake bevestiging, herinnering, update;
  • Afspraakconversie;
  • Corrigeren/aanvullen van opdrachtdetails;
  • Opvolgen van de opdracht;
  • Herinnering versturen omtrent de gemaakte afspraak;
  • Controle/bevestiging van een afspraak via e-mail/URL/telefoon;
  • Een bestelling;
  • Een levering;
  • Het uitvoeren van inspecties;
  • Rapportering;
  • Facturatie;
  • Balieverkoop.
 • Het aanbieden van klantenservice;
  • Aanmaken en versturen van offertes;
  • Klantenregistratie;
  • Terugwinnen van verloren klanten;
  • Klantenzone/klantenportaal;
  • Interne rapportering;
  • Externe rapportering van de opdracht;
  • Na-verkoop klantenservice;
  • Garanties;
  • Kortingen;
  • Klachtenbehandeling en rapportering;
  • Tevredenheidsenquêtes;
  • (Online)beoordelingen.
 • Het opbouwen van een klantenrelatie;
 • Het verifiëren van uw gegevens bij uw verzekeraar, leasemaatschappij en/of makelaar;
 • In het kader van klantenbeheer om diensten die Wij aan u geleverd hebben aan u en/of uw verzekerings- , lease- en/of fleetmaatschappij te factureren;
 • Om onze dienstverlening alsook deze uitgevoerd door dienstverleners te verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor Ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen;
 • Het beantwoorden van een vraag die door u werd gesteld;
  • Chatbot;
  • Klanteninbox;
  • Telefonisch.
 • Het toesturen van fysieke/elektronische niet-commerciële communicatie;
  • Nieuwsbrieven;
  • Catalogi.
 • Direct marketing;
 • Wedstrijden zonder direct marketing doel;
 • Klantenreviews;
 • Uitwisseling met de met Carglass NV gelieerde bedrijven;
 • Enige andere noodzakelijke activiteit in het kader van de dienstverlening van Carglass.

Carglass® kan uw gegevens doorgeven aan externe partners, met het oog op voor u interessante aanbiedingen door deze partners.

Ontvangt u ongewenst nieuwsbrieven en/of direct marketing vanwege Carglass®, lees dan zeker het onderdeel “Uw privacy rechten”.

IV. Rechtsgrond

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een bepaalde rechtsgrond:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Carglass® of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Carglass® rust;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Carglass® of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (onder andere wanneer u minderjarig bent).

V. Opslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als Wij deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke bepaling. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens worden bepaald door het beoogde doel en de rechtsgrond waarop de verwerking van de persoonsgegevens steunt.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, verschilt naargelang het doel waarvoor Wij de betreffende gegevens verzamelen en verwerken. Algemeen geldt dat Wij de persoonsgegevens bewaren gedurende de periode noodzakelijk voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven onder het onderdeel “Gebruik persoonsgegevens”.

Naargelang de verwerking op een welbepaalde rechtsgrond steunt zal dit mede de bewaartermijn van de persoonsgegevens bepalen:

 • Wettelijke verplichting: de wet bepaalt de bewaartermijn gedurende dewelke de persoonsgegevens bewaard mogen worden;
 • Uitvoering van de overeenkomst: de bewaartermijn is gelijk aan de duur van de overeenkomst tussen Carglass® en de betrokkene;
 • Gerechtvaardigd belang: de bewaartermijn zal worden bepaald door middel van een proportionele afweging tussen de belangen van Carglass® en de rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene;

Een bijkomende bewaartermijn van 50 jaar wordt mogelijks opgelegd voor al de verwerkingen van persoonsgegevens die betrekking hebben op de optimale dienstverlening en het opbouwen van een accuraat klantenprofiel door Carglass® rekening houdend met de levensduur van een voertuig en het nakomen van de levenslange garantie die Carglass® verleent met betrekking tot ruiten. Hiernaast geldt mogelijks een bijkomende bewaartermijn van 6 maanden voor administratieve doeleinden.

Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd worden. Carglass® voorziet in een mechanisme om te verifiëren of de persoonsgegevens wel degelijk ontoegankelijk zijn nadat de vastgestelde bewaartermijnen zijn verstreken. Uw gegevens zullen echter bewaard blijven indien dit vereist is door de wet of de naleving van enige andere wettelijke bepaling.

Wenst u hier meer over te weten of wenst u zich te verzetten tegen de opslag van uw persoonsgegevens, lees dan zeker het onderdeel “Uw privacy rechten”.

C. Uitdrukkelijke toestemming

Carglass® zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien Carglass uw persoonsgegevens nodig heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en Carglass haar gerechtvaardigd belang niet opweegt tegen uw rechten en fundamentele vrijheden.

Carglass zal uw toestemming vragen in volgende gevallen:

 • Het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor wedstrijden met direct marketing doel, promoties en andere voordelen door Carglass® aan prospecten en klanten;
 • Om uw gegevens bij een niet-afgewerkte boeking en/of pre-fill van deze gegevens te voorzien in de laatste fase van de afspraakconversie in het geval de opdracht wordt uitgevoerd;
 • Om op basis van eerder aangekochte producten u te berichten van zodra het product vervalt of versleten zou kunnen zijn;
 • Het sturen van interessante aanbiedingen door externe partners van Carglass®;
 • In het kader van de organisatie van een event;
 • Het sturen van nieuwsbrieven naar ex-werknemers van Carglass®.

Voor zover u heeft ingestemd met het gebruik in een bepaalde vorm van de gegevens, kan u deze te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst.

Uw toestemming kan worden ingetrokken op dezelfde manier als deze werd gegeven.

D. Gebruik van geanonimiseerde gegevens

Carglass® heeft het recht de over u verzamelde gegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren en uit de aldus bewerkte gegevens statistieken en vergelijkbare waarderingen op te stellen.

Carglass® heeft eveneens het recht de geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens voor eigen doelstellingen te gebruiken en deze gegevens ter beschikking te stellen van derden.

E. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Carglass® zal uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden, wanneer dit nodig is om onze afspraken na te komen of een dienst aan u te leveren, indien het wettelijk verplicht is of indien u uw toestemming hiervoor gegeven heeft. Indien het noodzakelijk is dat Wij in dit kader uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, leggen Wij de derde partij verplichtingen op die gelijkaardig aan deze Privacy Verklaring zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen.

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden onder meer in volgende gevallen:

 • De derde partij is uw verzekeringsmaatschappij, volmacht of lease- en fleetbedrijf.
  • Om uw gegevens te verifiëren bij uw verzekeraar, leasemaatschappij en/of makelaar;
  • Om uw claim te behandelen die onder uw polis valt en/of om betaling te verkrijgen van uw verzekerings-, lease- en/of fleetmaatschappij voor de diensten die we aan u geleverd hebben;
  • Om fraude te voorkomen en/of om in het algemeen onze dienstverlening aan uw verzekerings-, lease- en/of fleetmaatschappij te verbeteren, wat ten goede komt aan u en andere polishouders of klanten.
 • Wij doen rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep op externe dienstverleners.
  • Andere leden van de Belron® groep, waartoe Carglass® behoort, of bedrijven en/of dienstverleners aangesteld door de Belron® groep om gegevens te verwerken;
  • Leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie;
  • Externe partijen die ons bijstaan om betaling van onze facturen te verkrijgen;
  • Externe dienstverleners die informatie, dat verzameld wordt in onze filialen of via mobiele apparaten, doorsturen naar Ons informatiesysteem;
  • Externe dienstverleners die Ons bijstaan met Onze klantentevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren. Uw verzekeraar kan willen dat Wij het resultaat van uw antwoord met hem delen;
  • Externe dienstverleners die Ons bijstaan met IT-aangelegenheden;
  • Het op piekmomenten doorschakelen van uw oproep naar een extern Customer Contact Center om uw afspraak bij Ons te maken.
 • U heeft expliciet uw toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen.
 • Wij een externe toeleverancier gebruiken in onze dienstverlening naar u.
 • Wij hebben een wettelijke, rechterlijke/arbitrale, gereglementeerde of professionele verplichting om uw persoonsgegevens door te geven.
  • Ter nakoming van onze verplichtingen ten aanzien van de belastingdiensten;
  • Het opleggen of toepassen van onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of Algemene Voorwaarden;
  • Ter bescherming van onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen.
 • Ingeval Carglass, of vrijwel al haar activa fusioneert of overgenomen wordt door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.
 • Ingeval wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van de Website en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen.

F. Telefoongesprekken van en naar Carglass

Doorgaans nemen Wij alle binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken op met onze klanten van en naar Ons Customer Contact Center voor coaching doeleinden.

Binnenkomende gesprekken in onze filialen kunnen soms opgenomen worden voor kwaliteitsdoeleinden. Deze worden bewaard gedurende maximum 6 maanden.

Gesprekken van of naar externe door Ons aangestelde Customer Contact Centers zullen doorgaans ook opgenomen worden voor kwaliteitsdoeleinden. Deze worden bewaard gedurende maximum 6 maanden.

Door onvoorziene problemen met het informatiesysteem kan het in bepaalde gevallen niet mogelijk zijn gesprekken op te nemen of opnames op te roepen.

G. E-mail, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen u contacteren per e-mail, sms of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot uw reservatie, inclusief een herinnering voor uw afspraak per e-mail of sms.

Uitgezonderd indien u ons verzocht heeft dit niet te doen, kunnen wij u contacteren over onze diensten en producten per post, e-mail, sms of andere fysieke of elektronische middelen.

H. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals door de wet bepaald en hieronder opgesomd, gelieve dan contact op te nemen met customer@carglass.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Ons te bezorgen via email, customer@carglass.be of gewone post.

Uw beschikt over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens die Wij over u bezitten;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wil ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Carglass®.

Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Website en door Ons via de Website of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Website vermeld staan, u instemt met Ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Verklaring. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien u niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

I. Beveiliging

Carglass® neemt redelijke fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens en in het bijzonder ter voorkoming van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of onrechtmatige wijziging van uw persoonsgegevens.

Meer bepaald neemt Carglass® volgende beveiligingsmaatregelen om de risico’s op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Fysieke toegangscontrole
 • Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden en van de opslagbestanden;
 • Multi-factor authenticatie voor web-toepassingen;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen;
 • Web application Firewall;
 • Anti-virus;
 • Security awareness training voor Carglass medewerkers;
 • Netwerk-segmentatie
 • Doelgerichte toegangsbeperkingen en controle op naleving daarvan.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Carglass® (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Carglass® in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

J. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een verwerkingsovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

K. Update Privacy Verklaring

Carglass® is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

L. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Carglass® draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het Privacy Verklaring van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Verklaring handelen.

M. Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop Carglass® uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een beroep instellen bij de rechter of een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

N. Contacteer Carglass®

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Carglass® uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve Ons te contacteren: