ALGEMENE VOORWAARDEN CARGLASS® CARROSSERIE EXPRESS – SMART REPAIR VERSIE NOVEMBER 2017

1.Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Carglass® Carrosserie Express met betrekking tot Smart Repair. Carglass® Carrosserie Express is een handelsnaam van Carglass N.V te België. Onder Smart Repair wordt verstaan: spot repair, verven & spuiten, polieren, uitdeuken zonder spuiten, reparatie van velgen en polijsten van koplampen.

b. Carglass® Carrosserie Express wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever (hierna: “de Klant”) van de hand. Indien de algemene voorwaarden van de Klant onverminderd het voorgaande van toepassing zijn geworden prevaleren deze algemene voorwaarden.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

d. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

2. Prijsopgave en opdrachtbon

a. Aanbiedingen en prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de uitvoering van de opdracht bemoeilijken.

b. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant staat er voor in dat hij de juiste en alle essentiële en gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht aan Carglass® Carrosserie Express heeft verstrekt.

c. Prijsopgaven dienen binnen 30 kalenderdagen te worden aanvaard.

d. Indien de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of indien de aan de Klant verstrekte instructies niet goed zijn uitgevoerd, heeft Carglass® Carrosserie Express het recht om de extra kosten en meerwerk als gevolg hiervan door te belasten.

e. De vermelde (leverings)termijnen zijn gegeven ten titel van informatie. Carglass® Carrosserie Express verbindt zich er wel toe om de opdracht binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden.

f. De op de opdrachtbon vermelde gegevens (o.m. prijs en technische specificaties) hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

3. Uitvoering opdracht

a. Carglass® Carrosserie Express voert de opdracht uit conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

b. Carglass® Carrosserie Express heeft het recht om het werk door derden uit te laten voeren.

c. Carglass® Carrosserie Express kan de uitvoering van de opdracht weigeren of staken indien de informatie van de Klant onjuist of onvolledig is en/of indien de kwaliteit van het werk of de veiligheid van de automobilist niet kan worden gegarandeerd.

d. Door de Klant gegeven opdrachten zijn bindend voor de Klant. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de Klant, of indien de Klant eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade van de Carglass® Carrosserie Express minimaal begroot worden op 30% van het verschuldigde betaling, onverminderd het recht van de Carglass® Carrosserie Express om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

e. Vervangen zaken en/of onderdelen worden ter beschikking gehouden van de Klant op diens uitdrukkelijke verzoek, een en ander gedurende maximaal veertien kalenderdagen na de uitvoering van de overeenkomst.

4. Betaling

a. Betaling dient te geschieden bij aflevering van het voertuig of direct nadat de opdracht is verricht. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een factuur afgegeven.

b. Carglass® Carrosserie Express behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

c. Carglass® Carrosserie Express heeft het recht om het voertuig pas af te leveren na de voldoening van de factuur.

d. De Klant garandeert dat hij, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van de Carglass® Carrosserie Express door zijn verzekeringsmaatschappij of een andere derde, zelf op eerste verzoek van de Carglass® Carrosserie Express tot betaling van de factuur zal overgaan.

e. Onverminderd het voorgaande kan Carglass® Carrosserie Express op ieder moment aanvullende waarborgen vragen van de Klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.

f. De Klant is wanneer hij enig bedrag niet tijdig voldoet in verzuim en hij is vanaf dat moment de wettelijke (zakelijke) rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts is de Klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de Klant na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de maximaal wettelijk toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten.

g. De Klant is verplicht alle door Carglass® Carrosserie Express in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever Klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de Klant hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

5. Levering

a. De levering geschiedt op het ogenblik dat het voertuig de plaatselijke vestiging – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – heeft verlaten. De voertuigen worden vervoerd voor risico van en op kosten van de Klant.

b. Afgesproken ophaaltermijnen dienen door de Klant nageleefd te worden. De risico’s van het voertuig gaan over op de Klant:

 • na een termijn van 24 uur (op werkdagen) nadat de ophaaltermijn niet is nageleefd;
 • na een termijn van 48 uur (op werkdagen) nadat is aangekondigd dat het voertuig bij expertise als onherstelbaar wordt beschouwd;
 • vanaf moment dat het voertuig bij Carglass® Carrosserie Expres wordt gehouden uit hoofde van het bepaalde onder artikel 4c van deze voorwaarden

Op het moment dat het risico is overgegaan op de Klant, conform de voorgaande zin, kan een forfaitaire dagvergoeding van € 20,00 voor staangeld worden aangerekend zonder dat enige verantwoordelijkheid voor bewaking wordt aanvaard, dit onverminderd het recht van de Carglass® Carrosserie Express om een hogere schadevergoeding te vragen.

6. Klachten

a. Het voertuig en de werkzaamheden van Carglass® Carrosserie Expres dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de factuur/afleveringsnota te worden vermeld, bij gebreke waarvan Carglass® Carrosserie Expres elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen.

b. Verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de Klant aan de Carglass® Carrosserie Express te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken van het gebrek, met dien verstande dat deze termijn niet kan verstrijken voor het einde van een periode van twee jaren na de oplevering van het voertuig.

7.Garantie

a. Carglass® Carrosserie Express biedt een levenslange garantie op het geleverde werk ter zake Smart Repair. Dit houdt in dat gebreken die aan een voertuig zijn ontstaan als gevolg van door Carglass® Carrosserie Express onjuist uitgevoerde Smart Repair, kosteloos door Carglass® Carrosserie Express zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door Carglass® Carrosserie Express vastgesteld en hersteld zal worden, en na overlegging van de factuur met betrekking tot het oorspronkelijke Smart Repair. Deze garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie wordt verleend na gehele betaling van de verschuldigde vergoeding. Uitzonderingen: Op het polieren van koplampen/polieren van het voertuig geeft Carglass® Carrosserie Express 2 jaar garantie. Indien Carglass® Carrosserie Express, als onderdeel van de dienstverlening, de kalibratie uitvoert van een Advanced Driver Assistance System (ADAS), geldt op deze kalibratie slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot 1 jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet.

b. De in artikel 7a omschreven garantie geldt niet in het geval van:

 • gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de Carglass® Carrosserie Express uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het voertuig aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van constructiefouten in het voertuig;
 • gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Klant aan de Carglass® Carrosserie Express ter beschikking zijn gesteld;
 • bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het voertuig;
 • aantasting van de laklaag van het voertuig die is ontstaan door een van buiten komende oorzaak;
 • gebreken die na aflevering niet in de onderneming van de Carglass® Carrosserie Express een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en welke door de Carglass® Carrosserie Express aan de Klant kenbaar is gemaakt;
 • opdrachten ten aanzien waarvan de Carglass® Carrosserie Express uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de Klant voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
 • te bewerken voertuigen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de voertuigen niet in de onderneming van de Carglass® Carrosserie Express zijn voorbewerkt.

c. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in artikel 7a vervalt indien:

 • de Klant het voertuig niet binnen een termijn van 14 dagen na het ontdekken van de klacht ter beoordeling/controle aanbiedt aan Carglass® Carrosserie Express, een en ander met een duidelijke schriftelijke omschrijving van de klacht;
 • de Klant Carglass® Carrosserie Express niet in de gelegenheid heeft gesteld om het gebrek te verhelpen;
 • werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden door een andere onderneming dan Carglass® Carrosserie Express, die verband houden met het door de Carglass® Carrosserie Express verrichte Smart Repair. Deze uitsluiting geldt niet indien de Carglass® Carrosserie Express hiervoor de toestemming heeft gegeven of indien de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Klant kan worden aangetoond.

d. Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van Carglass® Carrosserie Express worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Klant.

8. Aansprakelijkheid

a. De voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

b. Carglass® Carrosserie Express is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de Klant en/of van derden die zich in of aan het voertuig bevinden, zoals: lading, inventaris, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

c. Het voertuig en zijn toebehoren worden door Carglass® Carrosserie Express niet verzekerd, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op kosten van de Klant.

d. De aansprakelijkheid van de Carglass® Carrosserie Express is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de tussenkomst van de Klant of enige derde. De Carglass® Carrosserie Express is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage.

e. Elke aansprakelijkheid van Carglass® Carrosserie Express is beperkt tot - naar keuze van Carglass® Carrosserie Express - gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de opdracht waarbij de schade is ontstaan. Carglass® Carrosserie Express aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere (gevolg)schade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.

f. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Carglass® Carrosserie Express.

g. De aanspraak van de Klant verjaart een (1) jaar na de uitvoering van de opdracht.

h. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Carglass® Carrosserie Express en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze algemene voorwaarden beroepen.

9. Overmacht

a. Een tekortkoming van Carglass® Carrosserie Express zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand verkeert van overmacht.

b. Indien Carglass® Carrosserie Express bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

c. Van overmacht in de zin van dit artikel is sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW.

10.Vervoermiddel

a. In geval van een tijdelijke terbeschikkingstelling van een vervoermiddel (auto, fiets...) door Carglass® Carrosserie Express aanvaardt de Klant dit vervoermiddel op eigen verantwoordelijkheid in de staat waarin dit vervoermiddel zich bevindt. De Klant is zowel ten aanzien van Carglass® Carrosserie Express, als ten aanzien van derden, steeds persoonlijk en met uitsluiting van Carglass® Carrosserie Express, aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, boetes, misdrijven, lichamelijke, stoffelijke en/of geldelijke schade, verlies en/of diefstal. De Klant vrijwaart Carglass® Carrosserie Express in dit verband voor claims van derden.

11. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

a. Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

b. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd om hiervan kennis te nemen.